Submăsura 19.1 – “Sprijin pregătitor”

DECIZIE DE FINANȚARE Nr. D19100000012350200127/09.10.2023

Art. 1(1) Se aprobă Cererea de finanţare nr. F19100000012350200127, aferentă proiectului cu titlul “SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2023-2027, A ASOCIATIEI GAL-MVC” depusă de:
ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ „MICRO-REGIUNEA VĂILOR CRIȘURILOR ALB ȘI NEGRU”, înființată la data de 17.08.2011, Cod de înregistrare fiscală 28992731, cu sediul în Str. -, Nr. 1, Bl. -, Sc. -, Etaj. -, Ap. -, SOCODOR, Jud. ARAD, cod poştal 317305, Tel. 0749710456, email: gal@gal-mvc.ro, Cod RO APIA RO003587237, cont bancar RO18 PIRB 0200 7323 4600 2000, denumirea și adresa băncii: First Bank SA, Sucursala Arad, Bulevardul Revoluției, nr. 26-38, sc. 1, et. Parter, ap. 9, Arad, jud Arad, reprezentată prin Cristian-Gheorghe AXENTE, în funcția de evaluator, identificat prin C.I. Seria AR Nr. 958088, CNP 1810822021425, în calitate de Beneficiar,
1(2) În vederea realizării proiectului SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2023-2027, A ASOCIATIEI GAL-MVC se acordă beneficiarului ajutorul financiar nerambursabil în suma de 30.000,00 (treizecimii) EUR, echivalent a 148.485,00 (unasutapatruzecisioptmiipatrusuteoptzecisicinci) LEI;

1(3) Sprijinul financiar prevăzut la alin. 1(2) se acordă în maxim 2 tranșe de plată, cursul de schimb utilizat fiind cursul euro-leu stabilit de către Banca Central Europeană, publicat pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html, valabil pentru data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil (respectiv anul semnării Deciziei de finanțare).
1(4)Angajarea sumelor aferente sprijinului pregătitor se realizează la data încheierii prezentei Decizii de finanțare, iar rambursarea sumelor se realizează astfel:

Cheltuielile de animare, prevăzute la capitolul I din Bugetul indicativ pot fi solicitate la plată după finalizarea activităților de animare, în maxim 10 de zile de la aprobarea raportului intermediar de activitate care cuprinde activitățile aferente etapei de animare/consultare. Ulterior, în cazul în care Strategia de Dezvoltare Locală nu este depusă pentru evaluare și selecție la AM PNDR, se va proceda la recuperarea sprijinului financiar.
Cheltuielile de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală, prevăzute la capitolul II din Bugetul indicativ, vor fi rambursate numai în situația în care Strategia de Dezvoltare Locală este declarată eligibilă de către DGDR AM PNDR. Cererea de plată aferentă cheltuielilor legate de elaborarea strategiei trebuie depusă de beneficiarii submăsurii 19.1 în termen de 10 de zile de la aprobarea raportului final de activitate de către OJFIR.
În cazul în care beneficiarul nu dorește să depună un Dosar Cerere de Plată distinct (o tranșă distinctă) pentru cheltuielile de animare, are posibilitatea de a solicita toate cheltuielile aferente proiectului într-un singur DCP (tranșă unică), cu respectarea termenului prevăzut la cel de-al doilea punct de mai sus.

https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_en